Pejzaże abstrakcyjne SYNTHESIS

Jaroslaw Filipek jest malarzem kolorystą. Jego obrazy opierają się na intensywności koloru i kontrastach soczystych barw. Artysta bawi się ich zestawianiem. Splata je w pełne uroku i bezpretensjonalnie intensywne, unikalne gamy. Bogactwo faktur które artysta uzyskuje w akwarelach, świadczą o wyjątkowej technice malarskiej. Artysta nie tworzy pejzaży oczywistych, sugeruje, pozwala na interpretację, na swobodny odbiór. Wynika to z jego wizji przyrody, którą postrzegamy jako impresje. W serii akwareli krajobrazów SYNTHESIS, swoje podejście do formy i koloru Jaroslaw Filipek  przełożył na bardzo abstrakcyjne kompozycje. Artysta namawia nas do otwarcia wrót wyobraźni. W ten sposób prezentuje nam przewrotne patrzenie na świat przyrody, który uznajemy za przepięknie bogaty. Postrzegamy go jako ogólne piękno, ale nie zwracamy uwagi na detale. To mnożenie upraszczanie bytów przyrody jest u Jarosława Filipka celowe. Artysta chce zwrócić naszą uwagę na zmienność pejzażu. W zależności od pory dnia, pogody, pory roku – pejzaż się zmienia. Dlatego zazwyczaj odbieramy go chwilą, nie studiujemy w czasie, nie podziwiamy zmienności form. Wzruszamy się pejzażami, ale nie widzimy że składa się na nie tysiąca chwil. Uogólniamy nasze patrzenie, a tymczasem każda chwila to mikrokosmos piękna. W swoich pejzażowych akwarelach Jaroslaw Filipek namawia nas abyśmy się zatrzymali i podziwiali chwilę, potem kolejną chwilę, i kolejną…. 

Artysta świadomie nadał tej serii akwareli krajobrazów charakter oniryczny. Sennego marzenia. zjawy przypominającej pobieżną i powierzchowną impresję. Artysta w poprzez serię akwareli SYNTHESIS  namawia nas do cierpliwego studiowania natury w czasie. Nie wyszukiwania wielu widoków, tylko obserwowania jednego ale dłużej – jak się zmienia, jak płynie w czasie.

Jaroslaw Filipek is a color painter. His paintings are based on the intensity of color and the contrasts of juicy colors. The artist plays with their juxtapositions. Weaves them into charming and unpretentiously intense, unique ranges. The richness of textures that the artist obtains in watercolors proves the unique painting technique. The artist does not create obvious landscapes, he suggests, allows for interpretation and free reception. This is due to his vision of nature, which we postulate as impressions. In the series of watercolors of SYNTHESIS landscapes, Jaroslaw Filipek translated his approach to form and color into very abstract compositions. The artist urges us to open the gates to the imagination. In this way, it presents us with a perverse view of the natural world, which we consider to be beautifully rich. We perceive it as a general beauty, but we pay little attention to detail. This multiplication of the simplification of natural beings is purposeful in Jaroslaw Filipek. The artist wants to draw our attention to the changeability of the landscape. Depending on the time of day, weather, season – the landscape changes. That is why we usually perceive it in a moment, we do not study in time, we do not admire the changeability of forms. We are moved by landscapes, but we do not see that they consist of a thousand moments. We generalize our gaze, while each moment is a microcosm of beauty. In his landscape watercolors, Jaroslaw Filipek urges us to stop and admire a moment, then another moment, and another …

The artist consciously gave this series of landscape watercolors a dreamlike character. A dream dream. Suspicion resembling a cursory and superficial impression. Through the SYNTHESIS series of watercolors, the artist encourages us to patiently study nature over time. Not searching for multiple views, just observing one view, but for longer – how it changes, how it flows over time.